Algemene voorwaarden

Activiteiten

sex-advertenties.com fungeert uitsluitend als verzamelpunt voor adverteerders. sex-advertenties.com heeft geen enkele invloed op de inhoud van advertenties of de kwaliteit van producten die middels de advertenties worden aangeboden. sex-advertenties.com is daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk. Hieronder volgen een aantal regels waaraan adverteerders moeten voldoen.

Intellectuele eigendom

Het is niet toegestaan merken, beeldmerken, logo’s, die aan anderen toebehoren te gebruiken voor eigen producten, die niet afkomstig zijn van voornoemde rechthebbende op deze merknamen, beeldmerken, logo’s en andere intellectuele eigendomsrechten. Evenmin mag gebruik worden gemaakt van auteursrechtelijk beschermde slagzinnen, namen, teksten of begrippen.

Misleidende / vergelijkende reclame

Het is niet toegestaan om omtrent de ter verkoop aangeboden producten onjuiste of misleidende informatie te geven met name omtrent de aard, samenstelling, hoeveelheid, hoedanigheid, eigenschappen, gebruiksmogelijkheden, herkomst, de wijze van vervaardiging, de prijs en de wijze van berekening, de toegekende onderscheidingen, garantie etc. van de aangeboden producten. Evenmin is het toegestaan vergelijkende reclame te maken die er toe leidt dat op de markt de adverteerder wordt verward met een concurrent of de merken, handelsnamen of andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van de concurrent wordt verward.

Verboden of verdachte objecten

Op grond van wetgeving is het ter verkoop aanbieden, verkopen, leveren, in het verkeer brengen van bepaalde producten, goederen en diensten verboden. sex-advertenties.com publiceert een lijst met verboden of verdachte objecten. Deze lijst is echter niet uitputtend. Nu sex-advertenties.com geen invloed heeft op de inhoud van uw advertentie bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hetgeen u aanbiedt met inbegrip van een overtreding van de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Uitsluiting van het gebruik van de site

Ingeval inbreuk wordt gemaakt op bovenvermelde gebruiksregels behoudt sex-advertenties.com zich het recht voor u uit te sluiten van het gebruik van de site en de door u gepubliceerde advertentie te verwijderen of wijzigen. Ingeval sex-advertenties.com daartoe overgaat, is zij tot geen enkele schadevergoeding jegens de plaatser van de advertentie gehouden.

Aansprakelijkheid

sex-advertenties.com zal de advertentie die u opgegeven heeft met de nodige voortvarendheid plaatsen. sex-advertenties.com is echter in geen geval aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van haar diensten. Ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, ontoelaatbaar of beledigende opmerkingen is degene die de advertentie plaatst zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Ingeval sex-advertenties.com wordt aangesproken door een derde die stelt schade te lijden als gevolg van de geplaatste advertentie, is de plaatser van de advertentie gehouden sex-advertenties.com te vrijwaren, processuele bijstand te verlenen en op eerste verzoek van sex-advertenties.com alle door sex-advertenties.com gemaakte en te maken kosten van rechtsbijstand te vergoeden. sex-advertenties.com is in geen geval aansprakelijk voor het uitvallen, dan wel vertraging in haar dienstverlening. sex-advertenties.com is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade of gevolgschade. Ingeval van aansprakelijkheid beperkt deze aansprakelijkheid zich ten hoogste tot het bedrag dat aan advertentiekosten is betaald.

Verwijdering

Ingeval sex-advertenties.com genoodzaakt wordt een advertentie die inbreuk maakt op een andermans intellectuele eigendomsrechten, misleidend is, dan wel verboden producten of diensten aanbiedt, te verwijderen, is zij niet gehouden tot terugbetaling van de advertentiekosten en is zij evenmin enige vergoeding van schade of kosten verschuldigd. sex-advertenties.com heeft in dit kader het recht om advertenties waarvan zij constateert dat naar haar oordeel deze advertenties onrechtmatig zijn te verwijderen, in welk geval sex-advertenties.com niet tot enige schadevergoeding jegens de plaatser van de advertentie is gehouden.

Gerechtsstand

Ingeval van geschillen is te allen tijde bevoegd de Rechtbank te Almelo.

Recht

Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing.